อบรมและมอบนโยบายคณะกรรมการจังหวัด

   วันที่ 21 ธ.ค.61 ที่ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกรรมการระดับจังหวัดปทุมธานี เปิดการอบรมและมอบนโยบายคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ กกต. เข้าร่วม โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี 
   โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง ซึ่งการสมัครในแต่ละกลุ่มต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และอาจสมัครได้โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด คือสมัครโดยอิสระ หรือสมัครโดยคำแนะนำขององค์กร และเชื่อมั่นว่าการเลือก ส.ว.ของจังหวัดปทุมธานี เป็นไปตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนด

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up