เปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด

   เวลา 10.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนเจริญวิทยา ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
   โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก กล่าวว่า โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด       เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในชาติได้เป็นอย่างดี คนที่มีคุณภาพหมายถึง คนที่พร้อมด้วยวิชาความรู้ความสามารถ มีการตัดสินใจที่ดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา รู้จักยอมรับซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยดีและมีจิตใจที่ดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นสิ่งที่เยาวชนควรได้รับการปลูกฝังและสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยการกีฬา

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up