โรงเรียนประถมศึกษาธรรศาสตร์ เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  นาย ชนวรรชฎ์ พรหมประสาธน์ เป็นประธานคณะกรรมการปะเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน พร้อมคณะรวม 7 คน ได้เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ที่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โดยมี นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
                   
ซึ่งการประเมินครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะต้องเข้ารับการประเมินทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารการจัดการ  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และความดีเด่นของสถานศึกษา   
                 
โดยรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นจากน้ำพระทัย อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( มล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2506  ซึ่งรางวัลพระราชทานเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ เป็นที่ตระหนักชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up