ประชุมคัดค้าน ส.อบต.เหลือหมู่ละ 1 คน

   เวลา 13.00.น.วันที่ 24 สิงหาคม 61 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาคม อบต.จังหวัดปทุมธานี โดยนายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริการส่วนท้องถิ่น ได้จัดประชุมคัดค้านกรณีคณะกรรมการกฤษฎีการับร่าง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในมาตรา 3 ที่มีการกำหนดให้สมาชิกสภาตำบลจาก 2 คนให้เหลือเพียง 1 คน โดยมีทั้งนายกองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและสมาคมสภาฯในจังหวัดเข้าร่วมจำนวนมาก
นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริการส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อมีการพิจารณาเรื่องการลดจำนวน สมาชิกสภา อบต.เหลือเพียง 1 คนต่อตำบลนั้น ซึ่งจากการประชุมในวันนี้ ทั้งนายก อบต.ในจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาฯในจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดใกล้เคียงต่างมีมติในที่ประชุมไม่เห็นด้วย
   ซึ่งตนในฐานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เข้าใจปัญหาและความต้องการของชาวบ้านและตัวแทนของชาวบ้านที่เข้ามาบริหารงานส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้นตนจึงอยากเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา 3 ดังนี้ คือให้เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตละ 2 คนเท่าเดิม หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและการจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรเป็นหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 500 คนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 คน หรือ หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากร 501-1,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คน และ หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากร 1,001 คนขึ้นไป ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 3 คน นายวิระศักดิ์ฯกล่าว

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up