ปทุมธานี เปิดโครงการ “ประชารัฐ ปทุมธานีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอาชีวะ สร้างทักษะแรงงาน Thailand 4.0” เพื่อผลิตนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตามสาขาอาชีพต่างๆ

นายอนุรักษ์  ทศรัตน์   รองปลัดกระทรวงแรงงาน   นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด โครงการ ประชารัฐ ปทุมธานีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอาชีวะ  สร้างทักษะแรงงาน Thailand 4.0

               โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส  สถาบันอาชีวศึกษาและ สถานประกอบการ เพื่อผลิตนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตามสาขาอาชีพต่างๆ  กิจกรรมการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ซึ่งเป็นข้อคิดจากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ และประสบความสำเร็จในการทำงาน  คาดว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่มาร่วมงานจะได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านอาชีพ มีทัศนคติที่ดีและตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษามากขึ้น ตลอดจนภาคการศึกษาที่เป็น Supply (ซัพพลาย) จะผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับ Demand (ดีมานต์) ซึ่งเป็นความต้องการอย่างแท้จริงได้

               ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีกำลังประสบปัญหาด้านแรงงาน       ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าว ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  อีกทั้งจำนวนแรงงานที่มีอยู่         มีทักษะ ความรู้  ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ  โครงการ ประชารัฐ ปทุมธานีร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอาชีวะ จึงเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ไปสู่ทักษะที่สูงขึ้น  ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเรียนในสาขาอาชีวะเพิ่มขึ้น 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up