รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าว

ณ วัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย นายสุธี  ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย      เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร  และการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตตามกระบวนการจัดการคุณภาพ (GAP) พร้อมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตข้าวปลอดภัย

         โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 1,000 ราย จาก อำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด  และอำเภอบางกรวย  มีหน่วยงานมาร่วมให้ความรู้  5 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนนทบุรี และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up