ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดงานวันครู ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

เมื่อเวลา 09.39 น วันที่ 16 ม.ค.60 ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดงานวันครู ประจำปี 2560 โดยมี นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป. ปทุมธานี เขต 1 และคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน

           การจัดงานวันครู ประจำปี 2560 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์" ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน  ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

           สำหรับการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดแนวทางการจัดงานครูในส่วนภูมิภาค ตามข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้นำหลักในการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค และประสานแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค   ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา

           ดั้งนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จึงได้กำหนดจัดงานวันครูประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up