ประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี” ที่ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมคระผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ
สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของเสียโดยการพัฒนาจากโจทย์ของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขัน
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สำหรับนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่มีหลายผลงานที่ทางจังหวัดให้ความสนใจ อาทิ ไส้เดือนสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นไส้เดือนที่ขยายพันธุ์เร็ว มีความสามารถในการกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก เหมาะสมกับการนำไปต่อยอดเพื่อกำจัดขยะจากตลาดสดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up