การแข่งขันกีฬาภายใน ปาริชาติเกมส์

นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
ด้านนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า "กิจกรรมกีฬาภายใน" ปาริชาติเกมส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ที่มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โยครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะสี 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีเขียว และสีส้ม กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ วอลเล่ย์บอล แชร์บอล ฟุตซอล เบตอง กีฬาพื้นบ้าน เชียร์ลีดเดอร์ และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์
นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี กล่าวว่า ปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัวการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสออกกำลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติด
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up