กิจกรรมพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยมีนายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการจัดเวทีดังกล่าว เพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด ได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 30 คน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up