มอบป้ายรับรองสินค้า Q ตลาดสี่มุมเมือง

ที่ห้องประชุมตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ตลาดสี่มุมเมือง โดยมี ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาดและสายงานเครือข่ายเกษตรกร บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตลาดสี่มุมเมือง จัดพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q แก่ผู้ประกอบการในตลาด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภค ใช้วัตถุดิบสินค้า Q และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งที่ส่งออกและบริโภคภายในประเทศ  ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองแผงค้าในตลาดสด จำนวน 7 แห่ง ที่นำผลผลิตจากแปลง/ฟาร์มของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยมาจำหน่ายและผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานผู้จำหน่ายสินค้า Q กว่า 400 แผง และให้การรับรองร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยในการปรุงเป็นเมนูอาหารที่เรียกว่า ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-restaurant) กว่า 30 ร้าน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับร่วมมือจาก ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ของจังหวัด เป็นที่รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งตลาดสี่มุมเมือง มีจำนวนผู้จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรองจำนวนกว่า 80 ราย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up