อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

   วันที่ 8 พ.ค.62 ที่โรงแรมปทุมเพลส จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 จัดการอบรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 
   สำหรับหลักสูตรดังกล่าวเกิดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำหลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริตสำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษานำไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสำนึกพอเพียงและสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อ สร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up