กรมปศุสัตว์ปูพรมกำจัดพิษสุนัขบ้า Kick Off

   วันที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานกิจกรรม (Kick Off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
   จากสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในต้นปี 2561 มีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้าง โดยช่วงต้นปี มีตัวอย่างในสัตว์เลี้ยงที่พบโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,121 ตัวอย่าง และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 12 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค  ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงในปลายปี 2561 และปัจจุบัน ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ของประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้ “รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ” พาสุนัข-แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ จัดโครงการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน  และมีการ Kick Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศพร้อมกัน  โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
   นายกฤษฎา กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัขแมวมีอาการน่าสงสัย ป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up