โรงเรียนวิภารัตน์ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

   วันที่ 2 มีนาคม 2562 นางวิภารัตน์ ลือเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยรุ่นที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ  ด้านนางศรีสอาด เผือกมงคล ครูใหญ่โรงเรียนวิภารัตน์  กล่าวว่า โรงเรียนได้รับการอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 โดยเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นอนุบาล 3 ประมาณปีการศึกษา 2547 ได้ขยายหลักสูตรและชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเป็นระดับประถมศึกษา รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ถึง 12 ปี และปีการศึกษา 2549 ได้ขยายหลักสูตร E.P. ขึ้น รวมเวลาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถึงปัจจุบัน 16 ปีเศษ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 460 คน  บุคลากร 80 คน วันนี้บัณฑิต รุ่นที่ 14 ของโรงเรียนวิภารัตน์ได้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นนักเรียนชาย 33 คน  หญิง 33 คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 10 เป็นนักเรียนชาย 21 คน  หญิง 28 คน  รวมทั้งสิ้น 115 คน โรงเรียนจึงจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยรุ่นที่ 14 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาระดับอนุบาลและการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up