โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2560

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการลดภาวะโลกร้อนและการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เยาวชนและสถานประกอบการในด้านการจัดการพลังงาน การป้องกันการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 อาคาร 2
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up