โโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี 2559

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประจำปี 2559 โดยจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดกิจกรรมการประกวดนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up