คณะสงฆ์ สานฝันจัดงานวันเด็ก วิถีพุทธ

   เวลา 09.00น.วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่อาคารโถงช้างวัดพระธรรมกาย พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.วิระศักดิ์  ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี อบต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย และหน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยงาน โดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
   โดยการจัดงานมุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนและผู้ปกครองที่ร่วมงานได้รับทั้งความรู้ ความสุข ความสนุกสนานกับกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพุทธหลากหลายรูปแบบ เช่น  กิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ กราบสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ เรียนรู้การกราบพระรัตนตรัยและอธิฐฐานจิตประจำวันที่ถูกต้อง เพื่อร่วมวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม นิทรรศกาลทางพระพุทธศาสนา4.0 พลเมืองสร้างสรรค์ รู้เท่าทันกฏแห่งกรรม โทษภัยของยาเสพติด เล่าเรื่องผ่านการแสดงพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการมอบของขวัญสุดพิเศษกว่า 10,000 ชิ้น ให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งยังมีการออกร้านแจกขนม อาหาร เครื่องดื่ม และตัดผมฟรีอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up