คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

   วันนี้ (11ม.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป การจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร การให้บริการคลินิกเกษตร จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คลินิกดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี / คลินิกพืช  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี / คลินิกปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี / คลินิกประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี / คลินิกชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดปทุมธานี / คลินิกสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี / คลินิกบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี / คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี / คลินิกข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และการให้บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร ให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และให้บริการตรวจสุขภาพ
   ด้านนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร  โดยการนำคลินิกเกษตรเข้าไปหาเกษตรกรและให้บริการถึงพื้นที่ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หรือติดตามเข้าร่วมการจัดงานครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้านท่าน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up